Uppsala, 2005-07-10. Allmänna villkor gäller från detta datum

1. Allmänna villkor

 1. Detta är ett användaravtal mellan LimeTree Production med orgnr: 751027‐75311, nedan kallat konsult eller LTP och beställare nedan kallad kund. Parter avses antingen kund, LTP eller båda.

 2. LTPs hemsida refererar till www.limetree.se om inget annat anges.

 3. Har inget annat avtalats gäller dessa Allmänna villkor som avtal. Dessa Allmänna villkor kan när som helst utan förvarning ändras. Senaste versionen finns alltid på LTPs hemsida.

 4. Gällande fotografier, bilder och illustrationer bör avtalas separat.. Har inget avtal tecknats gällande fotografier, bilder och illustrationer gäller Upphovsrättslagen (1960:729) och vite bör utfalla till LTP.

 5. Som kund räknas man vid beställning av produkt eller tjänst via LTPs hemsida, telefonkontakt, muntlig framställan, sociala nätverk eller e‐post till LTP.

 6. Kund ses som:

  1. privatperson, är privatpersonen under 18 år är det målsman som är kund

  2. juridiskperson

  3. företag/organisation

  4. medarbetare i företag/organisation

 7. När kund beställer tjänst eller produkt från LTP, går kunden med på att följa dessa Allmänna villkor som gäller vid köp av tjänst eller produkt från LTP och dennes hemsida.

2. Konsultens genomförande och redovisande

 1. Konsulttjänsten skall utföras med omsorg, i enlighet med detta avtal eller separat avtal och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. LimeTree Production är således skyldig att ta de initiativ som kan behövas för att LTP skall erhålla nödvändig kunskap och förståelse för konsulttjänsten och dess fullgörande. LimeTree Production får inte från annan än kundens organisation/företag mottga eller inhämta direktiv för konsulttjänstens genomförande. LimeTree Production skall även i övrigt tillvarata och företräda kundens intressen.

 2. På kundens anfordran skall LimeTree Production redovisa utfört arbete samt upparbetad tid. Anfordran om detaljerad redovisning samt anvisningar om avrapportering skall inlämnas av kunden senast fem (fem) dagar efter att LTPs påbörjat konsulttjänsten. LTP har rätt att debitera tiden för redovisning av utfört arbete.

 3. Inlämnas ingen anvisning om avrapportering eller redovisning senast tio (10) dagar efter slutfört arbete gäller de dokument LTP bifogar vid fakturering.

 4. LimeTree Production får ersätta i eventuellt avtalat namngiven konsult med annan konsult efter skriftligt medgivande från kunden. Sådant medgivande får inte förvägras utan sakliga skäl. En förutsättning för byte är att ny konsult har samma kompetens inom aktuellt område som ersatt konsult och att utförandet av konsulttjänsten inte blir lidande av bytet. 

  LimeTree Production svarar själv för kostnader och tidsåtgång för byte av konsult enligt denna punkt och för att ny konsult skall sätta sig in i konsulttjänsten.

 5. LimeTree Production äger rätt att använda kundens namn i och med detta avtal i reklam‐ och marknadsföringssammanhang utan godkännande av kunden om inget annat avtalas.

 6. Kunden ansvarar för att erforderliga tillstånd, anmälningar och/eller dispenser erhålls för LTPs genomförande. Det åligger dock LTP att informera kunden om konsulttjänsten genomförande kräver att viss anmälan förs eller att ett visst yttrande, licens,. myndighetstillstånd eller beslut inhämtas.

 7. Parterna har i ett avtal utöver detta angivit, minst, varsin kontaktperson för tjänstens genomförande. Kontaktpersonerna skall vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör detta avtal och frågor kopplade till avtalet. Byte av kontaktperson skall meddelas motparten skriftligen. Har inget annat avtal skrivits ses kontaktpersonen det samma som kund enligt punkterna 1.5 och 1.6.

3. Specifikation & offert

 1. Om parterna har avtalat en specifikation skall där tydligt framgå vilket resultat och vilka eventuella tjänster LimeTree Production skall tillhandahålla. Uppdrag och specifikation från kunden via e‐post och telefon ses som handlingskraftigt dokument. Om så har överenskommits i specifikation, och i stället för vad som anges i föregående stycke, skall parterna gemensamt utarbeta avtalad specifikation, av vilken det skall framgå vilket resultat och vilka eventuella tjänster som LimeTree Production skall tillhandahålla. Vid avtalad specifikation, liksom ändringar däri, skall upprättas skriftligen och undertecknas av bägge parter.

 2. Kunden äger rätt att ändra konsulttjänsten endast efter fullföljd betalning. Begäran om ändring skall framställas till LimeTree Production genom dennes kontaktperson. LimeTree Production får inte motsätta sig kundens önskemål om ändring, om inte LimeTree Production kan visa sakliga skäl för en sådan vägran. Ändring av konsulttjänsten sker genom ändring av avtalade specifikationer. Ändringar skall göras i enlighet med punkt 11 . LimeTree Production skall skriftligen meddela kunden om LimeTree Production anser att visst arbete eller åtgärd innebär ändring av konsulttjänstens omfattning och därmed ändring av avtalad specifikation. För det fall LimeTree Production inte lämnar kunden sådant meddelande, skall arbetet eller åtgärden anses ingå i avtalad specifikation.

 3. Nedan regleras ersättning vid ändring i konsulttjänsten när löpande räkning med takpris eller fast pris har avtalats.

 4. Om så erfordras skall parterna överenskomma om en projektorganisation. Projektorganisationen skall beskrivas i specifikation och skall upprättas av LimeTree Production samt godkännas av kunden. Beskrivningen av projektorganisationen skall, utöver den organisatoriska beskrivningen, innehålla en beskrivning av respektive parts uppgifter och ansvar inom ramen för projektorganisationen samt organisationens bemanning. Utbyte av personer i projektorganisationen skall skriftligen meddelas motparten, dock att punkt 2.3 skall vara tillämplig vid sådant utbyte.

 5. Har ingen gemensam specifikation gjort gäller LTP:s, via mejl eller post, skickade specifikation/offert. All ändring till denna specifikation skall ske skriftligen via mejl eller post för att göra sig gällande. Vid ändring av specifikation har LTP rätt till ersättning genom timarvode för allt extra arbete som tillkommer den nya specifikationen. Gäller även vid fast pris, punkt 6 Ersättningsformer.
 6. Giltighetstid för alla offerter är tre (3) veckor om inget annat anges.    

4. Godkännande av resultat/leverans

 1. Avtalad leveransdag är den dag då resultatet av konsulttjänsten skall uppfylla eventuell avtalad specifikation. Detta skall kunna kontrolleras av kunden genom en leveranskontroll, om kunden så önskar. Avtalad leveransdag, tid för event leveranskontroll och eventuell leveranskontrollperiods längd skall anges i tidsplanen om en sådan finns. Parterna kan även specificera om leveranskontrollens innehåll och omfattning. Har inget separat avtal tecknats gäller 4.2.1. 

 2. Effektiv leveransdag är den dag:

  1. konsulten har slutfört sitt arbete (när LTP lanserar en hemsida (synlig för omvärlden), levererat ett tryckmaterial eller bilder) och att kunden efter tio (10) dagar vare sig godkänt eller icke godkänt slutfört arbete.  

  2. resultatet av konsulttjänsten skriftligen eller via mail godkänts av kunden, detta måste göras av kunden senast tio (dagar) efter slutfört arbete. 

  3. leveranskontrollperioden, om leveranskontroll genomförs, upphör, utan att kunden skriftligen gjort befogad anmärkning mot resultatet

  4. resultatet uppfyller avtalad specifikation efter det att kunden gjort befogad anmärkning mot resultatet, en ny leveranskontroll kunnat genomföras samt kunden skriftligen har godkänt att resultatet uppfyller avtalad specifikation.

  5. resultatet fyller löpande avtalad specifikation, redovisning av resultat sker till projektgrupp

 3. Godkänner kunden inte resultatet skall LimeTree Production åtgärda brist eller fel. I de fall leveranskontroll har genomförts skall parterna skriftligen överenskomma om tid för ny leveranskontroll.

 4. Avvikelse från eventuell avtalad specifikation som är utan betydelse för resultatets avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden skall inte påverka fastställandet av effektiv leveransdag. Resultatet skall trots sådan avvikelse anses uppfylla avtalad specifikation. Avvikelse som avses i denna paragraf skall avhjälpas av LimeTree Production inom rimlig tid.

 5. Under eventuell leveranskontrollperioden får kunden på egen risk använda resultatet av konsulttjänsten för avsett ändamål. Om kunden därefter utan att effektiv leveransdag har inträtt, och på grund av vad kunden anser vara verksamhetskritiska skäl, är tvungen att använda resultatet eller del av detta i sin verksamhet utan LTPs medgivande skall effektiv leveransdag ej inträda.

 6. Vid leverans av översättningar genom Google-tjänster gäller ej garanti för korrekt språk eller felstavningar. Endast ett språk kan godkännas av kund. 
 7. Vid leverans av texter måste dessa godkännas inom fem (5) kalenderdagar, dessa behandlas annars som godkända och levererade. Vill kunden ha mer tid att gå igenom textmaterial så 
 8. Vid felaktigheter i levererade texter måste kunden skriftligen, via mejl, visa var felen finns. För fel i texter i tryckmaterial skall sida och stycke anges. För fel på hemsidor skall URL anges. För fel i Word-filer skall dessa rödmarkeras och filerna skall återsändas till LTP. 

5. Ersättning för rese- och traktamentskostnader

 1. LTP har rätt till ersättning för verifierade kostnader samt traktamenten för fullgörandet av konsulttjänsten. Ersättning utgår enligt RSV:s vid var tid gällande regler för ersättning för rese‐ och traktamentskostnader. Konsulten är skyldig att resa på ett för kunden och miljön fördelaktigt sätt.

6. Ersättningsformer

 1. Har inget enskilt avtal skrivits har LTP har rätt till ersättning om 850 sek per timme exklusive mervärdesskatt (1250 sek per timme exklusive mervärdesskatt för alla juridiktjänster, som exempelvis skrivandet och utformande av avtal) för utfört och redovisat arbete relaterat till tjänstens genomförande, verifierade kostnader samt relevanta utlägg. LTP har rätt till ersättning så fort Kunden gör en beställning av tjänst eller produkt. 

 2. Kunden har rätt att teckna enskilt avtal för konsulttjänsten och skall utgå från detta avtal. Avtalet skall tecknas av båda parter. Avtalade priser avser pris exklusive mervärdesskatt och andra skatter i den mån inte annat särskilt anges.

 3. Utförs konsulttjänsten enligt löpande räkning utgår timarvode om 850 sek per timme exklusive mervärdesskatt om inget annat avtalats. Vid löpande räkning med takpris får LTP inte debitera arvode utöver överenskommet takpris.

 4. Med fast pris avses det arvode som skall erläggas, oavsett LTPs tidsåtgång för utförandet.

 5. Med takpris menas en summa som inte får överskridas enligt avtal.

 6. Vid av kunden beställd och godkänd utökning, begränsning eller på annat sätt ändring av tjänsten, som LTP kan påvisa innebär kostnadsökningar för LTP och då parterna har avtalat om löpande räkning med takpris eller fast pris, skall skriftligen överenskommas om nytt takpris respektive fast pris tecknas. Detsamma gäller merarbete som kunden har orsakat genom fel eller försummelse. LTP skall vid dessa fall ha en dialog med kunden innan debiterbart arbete utförs.

 7. Ersättning för utlägg erhålles endast om verifierad kostnad är naturlig och nödvändig för genomförande av konsulttjänsten.

7. Avgifter, kostnader och betalning

 1. Betalar kunden inte avtalsenlig faktura i rätt tid, har LTP rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta regleras på anmodan av LTP.

 2. Har kunden invändningar eller synpunkter på felaktigheter i en faktura eller redovisning (tidspecifikation) skall dessa göras inom fem (5) kalenderdagar efter mottagandet av fakturan och tidspecifikation annars förloras rätten att göra invändningar mot fakturan samt tidspecifikation och redovisning.

 3. LimeTree värnar om mijön – därför skickas faktura och eventuell tidsspecifikation med e‐post. Endast vid betalningspåminnelse kan faktura skickas med brev.

 4. Följande avgifter godkänns av kunden vid användning av LTP’s tjänster enligt dessa Allmänna villkor

  1. 25% moms tillkommer på alla priser

  2. Vid påminnelse faktureras en avgift om 150 kr

  3. LTP fakturerar med 20 dagar netto.

    

  4. LTP debiterar en dröjsmålsränta på 13% efter förfallodatum.

  5. Kunden skall meddela LTP omgående vid adressändring, eventuella kringkostnader debiteras kund.

 5. LTP har rätt att ta bort, begränsa åtkomsten för utfört arbete samt stänga av CMS, mejl, webbhotell, domäner med tydligt meddelande om varför avstängning görs vid obetald faktura. Detta kan tidigast ske tio (10) efter första obetalda fakturan och åtkomsten aktiveras när kundens ALLA fakturor är betalda (kommit LTP tillhanda).  

 6. LTP har rätt att höja priser utan att direkt avisera kund. I de fall avgifter för LTPs tjänster höjs, meddelas detta endast på LTPs hemsida, www.limetree.se, minst 30 kalenderdagar innan prishöjningen träder i kraft. I de fall kunden inte godkänner prishöjningen har kunden rätt att säga upp sitt abonnemang/avtal senast 30 kalenderdagar efter att prishöjningen trätt i kraft. Eventuella kampanjpriser påverkar inte de avtal som redan är tecknade.

8. Rätten till resultatet och vite

 1. Rätten till allt arbete och allt material, inklusive dokumentation, texter, illustrationer, bilder, grafik, kod, som LTP tar fram särskilt för kunden inom ramen för resultatet gäller punkt 8.1.5 och Upphovsrättslagen (1960:729) om inget annat avtalats. Rättigheterna delas i fem delar med vilka särskilda avtal kan tecknas.

  1. LTP har full oinskränkt äganderätt samt upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter inklusive nyttjanderätt till resultatet och kunden erhåller endast en rätt att för eget bruk utnyttja resultatet. Kundens rätt är inte exklusiv.

  2. Kunden erhåller en full och oinskränkt äganderätt samt upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter inklusive nyttjanderätt till resultatet. Överlåtelsen innefattar en rätt för kunden att ändra och modifiera i resultatet samt att vidareöverlåta rättigheter till annan part. LTP har inte utan kundens medgivande rätt att utnyttja resultatet i sin fortsatta verksamhet.

  3. Kunden erhåller en fri, exklusiv och i tiden obegränsad nyttjanderätt med rätt att ändra och korrigera resultatet. Kunden får emellertid ej överlåta resultatet vidare utan LTPs medgivande.

  4. Kunden erhåller en fri, icke exklusiv och i tiden obegränsad nyttjanderätt med rätt att ändra och korrigera resultatet. Kunden får emellertid ej överlåta resultatet vidare utan LTPs medgivande.

    

  5. LTP har upphovsrätt och all annan rätt till fotografier, texter, grafik, kod och illustrationer enligt Upphovsrättslagen. Rättigheter, användningens omfattning, namnangivelse och returdatum m.m.till fotografier och illustrationer avtalas separat.

    
 2. LTP har rätt att erhålla vite från kund som ej erlagt betalning till LTP och där kunden använder sig av LTP:s resultat (tjänster eller produkter).  

9. Säkerhet, sekretess

 1. LTP skall följa de säkerhetsföreskrifter som kunden redovisar från tid till annan samt tillse att berörd konsult och anlitad underleverantör iakttar dessa föreskrifter. Om säkerhetsföreskrifterna förändras efter avtalets ingående har LTP rätt till ersättning om LTP kan påvisa att förändringarna inneburit betydande kostnadsökningar.

 2. Part får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs‐ eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör motpartens interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för konsulttjänstens genomförande. Sekretess‐ skyldigheten gäller inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom tillhandahållandet av konsulttjänsten eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. 

 3. I de fall LTP ges tillgång till enligt sekretesslagen (1980:100) skyddad information skall tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. LTP skall informera konsult och anlitad underleverantör om gällande sekretess. Om kunden önskar skall särskild sekretessförbindelse undertecknas av konsult och anlitad underleverantör innan arbetet påbörjas.

 4. Fakturor och obetalda fakturor ses inte som sekretess belagd information.
 5. Sekretess enligt punkt 9 gäller även när avtalet i övrigt upphört att gälla.

10. Förpliktelser

 1. Om LTP underlåter sig att uppfylla någon förpliktelse enligt avtalet, skall kunden skriftligen begära rättelse. Kundens skriftliga begäran om rättelse ska ske inom fjorton (14) kalenderdagar från den tid då förpliktelsen skulle ha uppfyllts.

 2. Om underlåtenheten inte avhjälps utan oskäligt uppehåll och den är av väsentlig betydelse, har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. Dock tidigast efter fem (5) arbetsdagar efter att kund meddelat LTP och LTP ej gjort någon rättelse.

11. Förtida upphörande

 1. Kunden har, om inget annat överenskommits, rätt att med iakttagande av följande uppsägningstid utan skäl säga upp avtalet eller del därav såvitt avser icke genomförda delar.

  1. Avtal som avser konsulttjänster under högst ett (1) år: En (1) månads uppsägningstid.

  2. Avtal som avser konsulttjänster under ett (1) till två (2) år: Två (2) månaders uppsägningstid.

  3. Avtal som avser konsulttjänster under mer än två (2) år: Tre (3) månaders uppsägningstid.

 2. LTP skall härvid erhålla ersättning för utfört arbete, styrkta nödvändiga kostnader samt direkta kostnader för avveckling av konsulttjänsten. Kunden har rätt att disponera konsult för annat likvärdigt arbete under uppsägning-stiden om kunden så önskar. I händelse av att LTP kan belägga uppsagd konsult med arbetsuppgifter hos andra kunder skall kunden endast erlägga betalning för den tid konsult varit utan beläggning till följd av uppsägningen. Omfattar avtalet arbete under minst 12 månader utgår, utöver ersättning under uppsägningstiden, ersättning för tid då konsult inte kan sysselsättas till följd av att kunden sagt upp avtalet (ståtid). Sådan tid skall inte överstiga två (2) veckor.

 3. Uppsägning avser – enligt kundens val – hela avtalet eller den del av avtalet som hänför sig till grunden för uppsägningen.

 4. All uppsägning skall ske skriftligen genom rekommenderat brev och ställas till motpartens kontaktperson under den av motparten angivna adressen. Part skall därvid uppge grunden för uppsägningen. Har detta skett skall uppsägning anses vara fullgjord.

 5. Vid uppsägning skall på kundens begäran dittills utförda konsulttjänstearbeten, oavsett skäl för uppsägning samt vilken part som sagt upp eventuellt avtal, omedelbart redovisas för och överlämnas till kunden, varvid rättigheterna till resultatet av konsulttjänsten övergår till kunden i enlighet med punkt 7. LTP har rätt till ersättning för nedlagt arbete fram till tidpunkten för uppsägningen. Har LTP sagt upp avtalet med hänvisning till bristande betalning övergår rättigheterna först när kunden erlagt full betalning. Alternativt kan kunden begära att erlagda ersättningar återbetalas till kunden. Kunden skall i så fall återlämna erhållet material och äger inte efter uppsägningen rätt att nyttja resultatet.

12. Distansavtalsskydd

 1. De flesta tjänster och produkter finns på LTPs hemsida. Vid övriga fall kan man höra sig för vilka tjänster och produkter LTP har. Genom att lägga en order via mejl, telefon, muntligt eller LTPs hemsida samtycker beställaren till att LTP påbörjar behandling av beställning under den ånger rist som gäller för konsumenter enligt lag (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Beställarens samtycke till att LTP påbörjar behandlingen av beställarens beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt i detta stycke angiven lag inte föreligger.

13. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

 1.  Part får inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till tredje part.

14. Ansvarsbegränsning

 1. Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räkna med vid avtalets träffande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att partens underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angetts, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveransdag. För att part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall part omedelbart då denne får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund underrätta den andra parten härom. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet.

 2. Part ansvarar för skada som denne vållar den andra parten om skadan orsakats av fel eller försummelse. Skadestånd är endast begränsat till direkt förlust.

 3. Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten att hinder föreligger samt varför.

15. Force  majeure

 1. LTP skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om LTPs åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken LTP ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet. LTP har heller ingen möjlighet att ta ansvar för tredje parts otillåtna intrång i LTPs resurser.

16. Tvistelösning, tillämplig lag

 1. Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna vilkor samt eventuellt enskilt avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo.

 2. Kan en uppgörelse i godo inte träffas, skall tvisten avgöras vid tingsrätten i Uppsala.

 3. Ersättningen kan aldrig överstiga den aktuella månadens avgift eller senaste fakturan. Utöver detta kan ingen ersättning i form av skadestånd krävas. Kund kan heller aldrig kräva skadestånd från LTP för indirekt skada såsom utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill eller förlust/förvanskning av data.

Företagsinformation

LimeTree Production | Webbyrå | Reklambyrå | Fotobyrå

Levererar kommunikationslösningar som ger mervärde sedan 1998.

Öppettider

Kontorstider
Måndag- Fredag: 08.00- 18.00
Lördag- Söndag: Enligt ö.k

Support
Måndag- Söndag: 24/7

Kontakta mig

: +46 (0) 703 22 37 57
:
: andreas.h.lind
: LimeTree
: @limetree_se
: andreas.h.lind

Back to top